Regulamin programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta”.

§ I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „Karta Stałego Klienta”, zwanym dalej „Programem”, adresowanym do klientów drogerii firmowych stacjonarnych, zwanych dalej „drogeriami”, oraz wybranych punktów franczyzowych (załącznik nr 1). Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, reklamowania naklejek wydawanych w związku z zakupem produktów firmy Silcare.

2. Organizatorem Programu jest Silcare sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 5993172742, REGON: 081245632, zwana dalej „Organizatorem”, który zarządza Programem.

3. W Programie mogą brać udział klienci wszystkich drogerii oraz wybranych punktów franczyzowych, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych, zwani dalej „Uczestnikami”.

4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy drogerii i punktów franczyzowych oraz ich rodziny.

5. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017. Po tym czasie naklejki przestaną być wydawane. Kupony z zebranymi naklejkami będzie można wymienić do 31.01.2018.

6. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora, na stronach internetowych www.rabat.silcare.com i www.silcare.pl oraz w drogeriach firmowych i wybranych punktach franczyzowych.

7. Korzystając z Programu, Uczestnik akceptuje warunki i treść niniejszego Regulaminu, dzięki czemu spełnia warunki uczestnictwa.

8. Adres do korespondencji tradycyjnej z Organizatorem w sprawach związanych z Programem:

 

Silcare sp. z o.o. sp. k., ul. Kostrzyńska 1,

66-400 Gorzów Wielkopolski.

Z dopiskiem „Program Lojalnościowy – Karta stałego klienta”.

 

Adres do korespondencji elektronicznej: marketing@silcare.com.

 

§ 2. Warunki przystąpienia do programu

 

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest odebranie Karty Programu do zbierania naklejek.

2. Uczestnictwo w Programie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Udział w Programie jest dobrowolny.

4. Karta Programu dostępna jest w drogeriach i wybranych punktach franczyzowych.

5. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę otrzymania Karty Programu i pierwszej naklejki Programu.

6. Wydawanie Kart Programu i naklejek Programu rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Programu.

7. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z przedstawionym Regulaminem.

9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie w dowolnym momencie jego trwania.

 

§ 3. Karta uczestnika programu lojalnościowego

 

1. Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę Programu do zbierania naklejek wraz z Zasadami (załącznik nr 2).

2. Karta Programu nie jest kartą rabatową, kredytową, bankomatową czy płatniczą.

3. Karta Programu wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie.

4. Po uzbieraniu na jednej Karcie Programu 30 naklejek Uczestnik ma możliwość wymiany ich na rabat 50 zł podczas następnych zakupów. Po przekazaniu Karty Programu z 30 naklejkami sprzedawca odliczy od wartości paragonu kwotę 50 zł. Paragon nie może być mniejszy od tej kwoty, ponieważ reszta nie będzie wydawana. Podczas udzielenia rabatu Karta Programu z naklejkami jest pobierana od Uczestnika i ewidencjonowana na potrzeby firmy. Uczestnik, który nie chce wykorzystać 30 zebranych już naklejek, może zbierać naklejki dalej. Za 60 zebranych naklejek Uczestnik otrzymuje Kartę Stałego Klienta ze stałym rabatem 7%.

5. Karta Stałego Klienta jest imienna, przypisana do jednego Uczestnika i uprawniająca go do 7% rabatu na zakupy w drogeriach Silcare i wybranych punktach franczyzowych. Dane nie będą pobierane, chyba że Uczestnik wyrazi chęć.

6. Produkty, które są objęte promocją, wyprzedażą lub mają obniżoną cenę, nie będą liczone z 7% rabatem.

7. Niepodpisana Karta Stałego Klienta jest nieważna. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika, którego podpis widnieje na Karcie. Karta nie może być udostępniana innym osobom.

8. Drogeria ma prawo sprawdzić, czy okazana Karta Stałego Klienta należy do Uczestnika dokonującego zakupu. W przypadku, gdy dane z Karty nie zgadzają się z danymi osobowymi lub nie można ustalić tożsamości Uczestnika, drogeria ma prawo nie udzielić rabatu.

9. Jeśli personel sklepu będzie miał wątpliwości co do autentyczności Karty Stałego Klienta i Karty Programu, mogą zostać one zatrzymane. Naliczanie naklejek zostanie wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości.

10. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty Stałego Klienta Organizator nie wydaje jej duplikatu.

11. Uczestnik Programu w dowolnym momencie trwania Programu może skorzystać z możliwości wymiany Karty Programu z zebranymi minimum 30 naklejkami na produkty marki Silcare w kwocie gwarantowanej 50 zł, jednak nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu akcji, tj. do dnia 31.01.2018.

 

§ 4. Naklejki programu lojalnościowego i ich wydawanie

 

1. Organizator przyznaje jedną naklejkę za każde wydane 50 zł na produkty marki Silcare. Jeśli w skład zakupów wchodzi minimum jeden kosmetyk do pielęgnacji ciała z listy (załącznik nr 3), Uczestnik otrzymuje dodatkową naklejkę.

2. Wymiana naklejek na gotówkę jest wykluczona.

3. Naklejki przyznawane są pod warunkiem dokonania pełnej wpłaty za zakupione towary.

4. Naklejki przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 50 zł  odpowiada 1 naklejce. Jeżeli na paragonie znajdzie się minimum jeden kosmetyk do pielęgnacji z listy, Uczestnik dostaje dodatkową naklejkę. Przy zakupach, w których kwota paragonu to wielokrotność 50 zł, Uczestnik otrzymuje adekwatną liczbę naklejek, np. paragon 100 zł = 2 naklejki Programu (+ minimum jeden kosmetyk do pielęgnacji na paragonie = 3 naklejki Programu) itd.

5. Uczestnik, który zostanie wykluczony z Programu, traci zgromadzone naklejki.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem Uczestników w Programie jest Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w każdym czasie, w tym do wydłużenia bądź skrócenia okresu trwania Programu. O takiej zmianie Uczestnicy Programu zostaną niezwłocznie powiadomieni poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach internetowych www.silcare.pl oraz www.rabat.silcare.com.

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w chwili rozpoczęcia Programu.

7. W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Organizatorem Programu pod numerem telefonu (+48) 95 725 03 28 wew. 36 (pon.-pt. w godz. 08:00-16:00).

 

Regulamin obowiązuje od 1.01.2017 roku

 

 

Lista załączników do regulaminu.

 

1. Załącznik nr 1 – Lista punktów franczyzowych

2. Załącznik nr 2 – Zasady Programu Lojalnościowego

3. Załącznik nr 3 – Lista kosmetyków do pielęgnacji ciała

SILCARE sp. z o.o. sp. k.

ul. Kostrzyńska 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Polska

silcare.pl